Algemene voorwaarden

1. Op onze opdrachten zal – onder afwijzing van algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever – de rechtsverhouding opdrachtgever <> architect, ingenieur en adviseur De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing zijn. Wij gaan er hierbij van uit dat een exemplaar van deze DNR in uw bezit is. Indien u dat wenst wordt u een (digitaal) exemplaar van deze regeling toegezonden.

2. Indien een omstandigheid zich voordoet zoals genoemd in artikel 9 (Aanpassingen van de opdracht) DNR 2011, lid 1a, 1b of lid 2 zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Het in artikel 9, lid 1 genoemd overleg zal plaatsvinden voordat met de uitvoering van de betreffende werkzaamheden wordt begonnen. De hieruit voortvloeiende kosten zullen als meerwerk worden gedeclareerd in overeenstemming met artikel 55 van de DNR 2011. Het meerwerk wordt gescheiden in rekening gebracht en zal niet eerder behoeven te worden uitgevoerd dan nadat daarover tussen partijen overeenstemming is bereikt. Minderwerk zal worden verrekend.

3. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden zoveel mogelijk langs minnelijke weg – daaronder begrepen mediation – opgelost in overeenstemming met artikel 58 lid 1 DNR 2011. Indien dit niet tot een – voor één van de partijen – bevredigende oplossing leidt, worden de (resterende) geschillen beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met artikel 58 lid 2 DNR 2011.

4. Bij project- en kostenmanagementopdrachten gaat de opdrachtnemer een inspannings-verplichting aan (in tegenstelling tot een resultaatsverplichting) gelet op de grote afhankelijk van anderen in een dynamische projectomgeving. In afwijking van het gestelde in artikel 15 van de DNR wordt daarom de aansprakelijkheid en eventueel te vergoeden schade door de opdrachtnemer uitgesloten.

5. Voor onze facturen geldt, in afwijking van artikel 56 lid 4 van de DNR 2011, een betalingstermijn van 14 kalenderdagen na de factuurdatum. Indien betaling binnen gestelde termijn uitblijft, behouden wij ons het recht voor, per maand 1% administratiekosten in rekening te brengen.

6. Indien de werkzaamheden binnen het kader van een opdrachtbevestiging doorlopen na 31 december van het lopende jaar dan zullen de uurtarieven per 1 januari van het nieuwe jaar op basis van het CBS prijsindexcijfer  worden aangepast. Deze tarieven zijn exclusief bijkomende kosten.

7. Alle genoemde bedragen zijn in Euro’s prijspeil (lopende jaar) en exclusief de wettelijk verschuldigde BTW.