Disclaimer

Leveringsvoorwaarden Scope Bouwmanagement BV:

1. De digitale bestanden zijn geproduceerd door en staan ten dienste van Scope Bouwmanagement BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Scope Bouwmanagement BV.

2. Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, willen wij u vragen direct contact met ons op te nemen. Tevens verzoeken wij u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, dit omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten