Gemeente Amsterdam – Herontwikkeling wijk Jeruzalem Amsterdam Oost
Het Project
Jeruzalem is een buurt in Stadsdeel Oost in Amsterdam. Deze buurt dankt haar naam aan het uiterlijk van de witte duplexwoningen (lage witte woningen met een plat dak). De woningen die direct na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd, voldoen nu niet meer aan de eisen van deze tijd. Een fysieke ingreep is hierdoor noodzakelijk. Met respect voor de bewoners en voor de cultuurhistorische betekenis van de wijk is in 2009 een Stedenbouwkundig Plan ontwikkeld dat fasegewijs wordt uitgevoerd. Als eerste is er een nieuwe brede school gebouwd en een openbaar schoolplein aangelegd. Begin 2014 start de bouw van de volgende fase, een appartementencomplex met seniorenwoningen en (zorg)voorzieningen in de plint.

Bijzonderheden

Het stadsdeel en de betrokken corporaties Rochdale en de Key hebben zichzelf voor deze bijzondere wijk hoge doelen gesteld, waaronder:
• Realiseren van een klimaatneutrale wijk, door restauratie en herbouw van gebouwen en herinrichting van de openbare ruimte;
• Zo vroeg mogelijk betrekken van bewoners en andere belanghebbenden bij de ontwerp opgaves;
• Terugbrengen monumentale waardes van wijk;
• Terugkeer van de huidige bewoners die dat wensen conform het sociaal plan van de corporaties;
• Realisatie van een kerngebied ten behoeve van een woonservicegebied

Bijdrage Scope

Scope leverde voor 12 uur in de week een assistent-projectleider. Deze ondersteunde de projectleiding vanaf de ontwerpfase t/m uitvoering van de projecten op het gebied van bestuurlijke besluitvorming, bewonersparticipatie, communicatie, inkoop materiaal, (financiële) administratie, etc.