Instituut Mijnbouwschade Groningen – Kostenmodelontwikkeling

Het Project

De afhandeling van fysieke schade door het IMG gaat een nieuwe fase in. Na ruim 80.000 afgehandelde schademeldingen en circa 600 miljoen euro schadevergoeding is duidelijk dat er heel veel goed is gegaan, maar dat er ook verbetering nodig en mogelijk is. Belangrijk is dat adviesrapporten en daaropvolgende besluiten vergelijkbaar zijn in vergelijkbare situaties. Tegelijk moet er rekening worden gehouden met de omvang van de effecten van bodembeweging en dus ook met de verschillen die er zijn binnen de effectgebieden van bevingen en diepe bodemdaling.

Om dit voor elkaar te krijgen is het programma Uniformeren ingericht met als doelstellingen:

  1. Het verbeteren van de uniformiteit in fysieke schadeafhandeling.
  2. Het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kaders t.a.v. rechtvaardige toekenning van compensatie.

Het realiseren van deze doelstellingen gebeurt via circa 20 verbeterprojecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de relevante afdelingen binnen het IMG en met de vier expertisebureaus. Met respect voor en met bewustzijn van ieders onafhankelijke rol en verantwoordelijkheid wil IMG gedupeerden op maat een juiste beoordeling van mijnbouwschade bieden. Zo draagt ze bij aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

Het project Calculatiemodel is één van de verbeterprojecten binnen het programma Uniformeren. Het doel is te komen tot een meer eenduidigere, transparante en marktconforme vaststelling van de kosten van herstel. Als basis van de gewenste doelstelling is door Scope een plan van aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak beschrijft wat het verbeterproject inhoudt en hoe het zal worden gerealiseerd en geïmplementeerd. Voor de uitwerking van het project is de inzet van ervaren bouwkostendeskundigen benodigd.

Bijdrage Scope 

Scope heeft ervaren bouwkostendeskundigen in opdracht van Instituut Mijnbouwschade Groningen ingezet op bovengenoemd project.