Velison Wonen – Verbeteren Achterpaden

Het Project

Klik hier voor artikel Velison over project ‘ Slimme Stegen en interview collega Jurjen  Bergstra’ 

Velison Wonen – Verbetering leefbaarheid Achterpaden

Velison Wonen is in 2019 een pilotproject gestart om te onderzoeken op welke wijze de wateroverlast bij haar vastgoedbezit kan worden beperkt en daarnaast haar semi openbaar gebied klimaatbestendiger kan worden gemaakt.  Scope is in opdracht van Velison Wonen betrokken als trekker/aanjager van dit integrale project.

Inbreng Scope

Scope is in opdracht van Velison Wonen betrokken bij dit project vanaf de start. Het Plan van Aanpak en de aanbestedingsstukken zijn door Scope opgesteld in nauw overleg met Velison en externe partijen. Voor de uitvoering is Scope verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering en toezicht en het vervolg waarbij de  bevindingen van de proefstrook bij beheerders, bewoners en overige belanghebbenden zijn geïnventariseerd.

Vervolgens zal Scope een aanbesteding organiseren de opschaling / grootschalige aanpak van achterpaden in het bezit van Velison Wonen.

 

Wateroverlast Achterpaden - Velison Wonen

In oude stadswijken zien we dit probleem vaak terug. Achtertuinen worden steeds vaker voor een groot deel verhard en bij steeds intenser wordende regenbuien is er dan ook regelmatig wateroverlast. De bodem en het al dan niet aanwezige riool in de achterpaden kan de regen niet snel genoeg afvoeren, waardoor de paden blank staan.

 

Voortgang project

De resultaten van deze pilot geven aanleiding tot het opschalen en projectmatig aanpakken van achterpaden en binnentuinen van Velison Wonen. De aanbesteding voor het raamcontract is aan 2 partijen gegund.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

Op 23 maart 2022 zijn de eerste drie opgeknapte achterpaden aan de Meerweidenlaan in Velsen-Noord feestelijk in gebruik genomen.